Nederlandstalige opleiding


 

Frequently Asked Questions

Overzicht

1. Hoeveel werkuren mag een leerling opnemen in het OAO-contract?
2. Hoe kan je een leerling duaal tewerkstellen in schoolvakanties?
3. Wat met de leervergoeding?
4. Wat met het woon-werkverkeer?
5. Moet een leerling een medisch onderzoek ondergaan?
6. Wat als ik een overeenkomst wil stopzetten?
     6.1 Schorsing van een overeenkomst
           a. Wanneer kan een overeenkomst geschorst worden? 
           b. Wat bij schorsing van meer dan 14 dagen?
           c. Wat bij schorsing naar aanleiding van een tuchtmaatregel?
     6.2 Beëindiging van de overeenkomst

 


 

1. Hoeveel werkuren mag een leerling opnemen in het OAO-contract?

Het aantal uren die een leerling in zijn/haar OAO-contract opneemt, mag de vastgelegde weeklimiet van het desbetreffende paritair comité niet overschrijden. Hou er rekening mee dat ook de uren waarop de leerling naar school gaat, meetellen als weekuren. Vb. In PC 311 mogen de leerlingen maximum 36 uur werken. Indien een leerling met een OAO-contract al 16 uur per week naar school gaat, mag deze leerling dus maximum 20 uur op de werkplek werken.

De leerling moet minimum 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek opgeleid worden en mag enkel van 6 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds tewerkgesteld worden.

2. Hoe kan je een leerling duaal tewerkstellen in schoolvakanties? 

De algemene regel is dat een leerling die bij jou een alternerende opleiding volgt niet als jobstudent mag werken in jouw onderneming. Het gevolg hiervan is dat de leerling de kennis die hij bij jou heeft opgedaan enkel in een ander (mogelijks concurrerend) bedrijf zal kunnen gebruiken in zijn hoedanigheid als jobstudent. 

Om tegemoet te komen aan de nadelige gevolgen van deze regeling wordt er een uitzondering gemaakt voor de zomermaanden. 

Er geldt wel een afwijking op het verbod om de leerlingen in te schakelen in de schoolvakanties. Een afwijking is maar mogelijk mits je volgende voorwaarden respecteert: 

 • Er zijn ondanks de schoolvakantie relevante leeropportuniteiten voor betrokken leerlingen; 
 • Er wordt via een bijlage bij de gesloten overeenkomst een individuele afwijking voorzien in vorm van een aangepast uurrooster; 
 • Deze periode wordt op een later tijdstip gerecupereerd door de betrokken leerling in de lesweken waar er wel opleiding is voorzien volgens het uurrooster in je onderneming. Hou hierbij ook rekening dat dit moet gebeuren in hetzelfde schooljaar. 

Conform het decreet moet je de verplichte modelovereenkomsten OAO of SAO gebruiken. Een verplicht model van afwijking is echter niet voorzien. De overheid biedt evenwel een model aan als bijlage bij de overeenkomst

3. Wat met de leervergoeding?

4. Wat met het woon-werkverkeer?

Het bedrijf komt op dezelfde manier tussen bij de leerling als bij de gewone werknemers op de werkplek.

5. Moet een leerling een medisch onderzoek ondergaan?

Minderjarige leerlingen die in het kader van alternerend leren een opleiding volgen op de werkplek op basis van een OAO of een deeltijdse arbeidsovereenkomst moeten altijd voor de aanvang van de overeenkomst een gezondheidsbeoordeling ondergaan. De werkgever staat hiervoor in. Deze regels vinden hun grondslag in de federale regelgeving. Hiervan kan niet afgeweken worden. Dit betekent dat leerlingen pas met hun overeenkomst kunnen starten van zodra ze de voorafgaande gezondheidsbeoordeling achter de rug hebben. 

6. Wat als ik een overeenkomst wil stopzetten?

6.1 Schorsing van een overeenkomst

Het is mogelijk dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door een aantal gebeurtenissen tijdelijk niet kan worden verdergezet, bijvoorbeeld bij ziekte. De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor echter niet beëindigd, maar de uitvoering ervan wordt tijdelijk onderbroken of ‘geschorst’.
Gedurende een schorsing behoudt de jongere de leervergoeding onder dezelfde waarborgen die gelden als deze voor het loon van een werknemer met een arbeidsovereenkomst, tenzij de overeenkomst geschorst wordt naar aanleiding van een tuchtmaatregel.

a. Wanneer kan een overeenkomst geschorst worden?

 • bij ziekte of ongeval;
 • bij een arbeidsongeval;
 • jaarlijkse vakantie: de leerling heeft recht op 20 onbetaalde vakantiedagen per kalenderjaar;
 • feestdagen;
 • klein verlet;
 • dwingende reden: de leerling heeft per kalenderjaar recht op maximaal 10 dagen afwezigheid omwille van dringende redenen;
 • gewaarborgde dagvergoeding;
 • tijdelijke werkloosheid.

b. Wat bij schorsing van meer dan 14 dagen?

Als de uitvoering van de overeenkomst van duaal leren meer dan 14 dagen geschorst wordt, moet het bedrijf de trajectbegeleider hiervan op de hoogte brengen. Als na een schorsing van meer dan 14 dagen de uitvoering van de overeenkomst wordt hervat, moet het bedrijf uiterlijk binnen de 3 dagen na deze hervatting de trajectbegeleider hiervan op de hoogte brengen. Eventueel kan de duur van de overeenkomst worden aangepast.

c. Wat bij schorsing naar aanleiding van een tuchtmaatregel?

De overeenkomst van duaal leren wordt geschorst:

 • als de jongere tijdelijk wordt uitgesloten door de onderwijs- of opleidingsinstelling;
 • als de jongere definitief wordt uitgesloten door de onderwijs- of opleidingsinstelling en de jongere tegen deze uitsluiting een ontvankelijk beroep heeft ingesteld;
 • als de jongere door de onderwijs- of opleidingsinstelling preventief geschorst wordt. Het bedrijf is in deze schorsingsgevallen geen leervergoeding verschuldigd aan de jongere.

In principe wordt de overeenkomst beëindigd wanneer de termijn verstreken is of wanneer de jongere de opleiding met vrucht heeft afgerond. Maar er zijn nog andere situaties waarin de overeenkomst beëindigd kan worden.

Meer informatie hierover vind je in de fiches onderaan deze pagina.

6.2 Beëindiging van de overeenkomst

Een beëindiging die plaatsvindt voor de einddatum van de overeenkomst, moet altijd door de werkgever (en de jongere) aan de trajectbegeleider worden gemeld!

Speciale situaties:

 • opzegging tijdens de eerste 30 dagen;
 • beëindiging door jongere of door werkgever na een verzoeningstermijn;
 • beëindiging door de onderwijs- of opleidingsinstelling;
 • inrechtmatige beëindiging.

Voor meer info over een beeindiging OAO, klik hier.